മാറിയ കാലത്തെ റെസ്യുമെ ട്രെൻഡുകൾ

മാറിയ കാലത്തെ റെസ്യുമെ ട്രെൻഡുകൾ

കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജോലി മേഖലകളിൽ   വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപെട്ടവയുമല്ല, അതുകൊണ്ടു തന്നെ മാറി വരുന്ന […]

 എഴുത്തുകാരൻ്റെ സൂപ്പർ പവർ

എഴുത്തുകാരൻ്റെ സൂപ്പർ പവർ

എഴുതുവാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ആവട്ടെ, ഒരു വലിയ ലേഖനമാവട്ടെ! എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ […]

 തേനീച്ചകളിൽ നിന്ന് 5 ജീവിത പാഠങ്ങൾ

തേനീച്ചകളിൽ നിന്ന് 5 ജീവിത പാഠങ്ങൾ

തേനീച്ചകളുടെ ലോകം അത്ഭുതകരമാണ് . 400-ഓളം വിളകൾക്ക് പരാഗണം നടക്കണമെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ വേണം. തേനീച്ചകൾ കൂട്ടായ ജീവിതം നയിക്കന്നവരാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അന്നദാതാക്കളാണ് തേനീച്ചകൾ. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? നമ്മുടെ […]