മാറിയ കാലത്തെ റെസ്യുമെ ട്രെൻഡുകൾ

മാറിയ കാലത്തെ റെസ്യുമെ ട്രെൻഡുകൾ

കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജോലി മേഖലകളിൽ   വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപെട്ടവയുമല്ല, അതുകൊണ്ടു തന്നെ മാറി വരുന്ന […]